❮ Back

Gems & Jewellery Skill Council of India (GJSCI)Name Qualification Experience State Image
Lakshman Gosh Karnataka
Manoj Chawla Uttar Pradesh
Neeraj Kashyap Uttar Pradesh
Pradeep Kumar Chaturvedi Uttar Pradesh
Shweta Kaul Uttar Pradesh
Urvashi Bakshi Uttar Pradesh
Yogesh Sharma Rajasthan
T S A